European Union
  • log in
  • create an account

Personal data processing information

INSTRUKCJA LOGOWANIA W SYSTEMIE IRK: LINK


1. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że:

a)    administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
z  siedzibą przy ul. Przyjaźni 1,  62-510 Konin;

b)      inspektorem ochrony danych osobowych w PWSZ w Koninie jest osoba dostępna pod adresem iod@konin.edu.pl;

c)    podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i/lub realizacji procesu kształcenia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa, nie będą podlegały profilowaniu;

d)    przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

e)    podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);

f) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na doręczanie na mój adres e-mail, po zakończeniu studiów, pism lub informacji związanych z działalnością Uczelni za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, iż lista osób wpisanych na studia będzie opublikowana w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku PWSZ w Koninie.

3. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/na o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

 „§1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 §1a Jeśli sprawca czynu określonego w §1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.