Personal data processing information

 Ważne: NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SAMO ZALOGOWANIE NIE OZNACZA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

Każdy kandydat zobowiązany jest do zalogowania w systemie IRK oraz dostarczenie dokumentów w punkcie rekrutacyjnym w wyznaczonych terminach.

 

KLAUZULA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STUDENTÓW na mocy art. 13 RODO

Dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych („RODO”):

 

[DANE ADMINISTRATORA DANYCH I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Koninie z siedzibą
przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin (dalej jako: ANS).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@konin.edu.pl.

[CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia Państwa na studia w celu realizacji procesu kształcenia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych w związku ze sprawozdawczością do organów publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością archiwizacji danych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
i w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e)       prowadzenia nauczania zdalnego w tym egzaminów, zaliczeń, analizy uczenia prowadzonego w trybie zdalnym działając jako ANS w interesie publicznym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub wypełniając obowiązek prawny nałożony na administratora przepisami dotyczącymi prowadzenia nauki w trybie zdalnym i w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

f)        prowadzenia działań marketingowych dotyczących oferty studiów, wydarzeń organizowanych przez ANS oraz pozostałych działań promocyjnych ANS na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończonej rekrutacji, jeśli nie podejmiecie Państwo nauki w ANS. Jeżeli podejmiecie Państwo naukę, Państwa dane, które wejdą w dokumentację studenta, będą przetwarzane przez okres 50 lat od zakończenia procesu kształcenia w ANS (zakończenia studiów). Dane osobowe wynikające z dokumentacji księgowej oraz wynikające z obowiązków sprawozdawczych do organów administracji publicznej będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wytworzona została dokumentacja księgowa i spełniony został obowiązek sprawozdawczy, a dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania.

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH]

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a)       podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym sądy i pozostałe organy publiczne;

b)       podmioty świadczące usługi informatyczne;

c)       podmioty świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej;

d)       podmioty świadczące usługi pocztowe;

e)       dostawcy oprogramowania do nauczania zdalnego;

f)        osoby działające w imieniu administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych;

g)       agencje marketingowe (w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działań marketingowych).

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA]

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b)       żądania sprostowania swoich danych osobowych;

c)       żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

d)       przenoszenia danych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie zgody).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

W przypadku danych osobowych podanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

[INFORMACJE CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH]

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia oraz realizacji procesu kształcenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.