This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Wymagane dokumenty studia I stopnia
| Anna Kotarska

Wymagane dokumenty studia I stopnia:

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię
 4. kopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa innej matury zagranicznej uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach opisanych w art. 93 ustawy o systemie oświaty, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię
 5. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną
 6. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego – w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości
 7. oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu przedmiotowego – w przypadku kandydata będącego laureatem lub finalistą olimpiad lub konkursów przedmiotowych, który ubiega się o przyjęcie na studia zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjmowania na studia w Uczelni laureatów olimpiad stopnia centralnego
 8. kserokopia dyplomu ukończenia Klasy Akademickiej na danym kierunku lub innego projektu w ramach współpracy Uczelni ze szkołą ponadpodstawową
 9. kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość JA na poziomie co najmniej B2 lub suplementu do dyplomu ukończenia studiów/dokumentu wystawionego przez uczelnię potwierdzającego zdany egzamin z JA na poziomie B2, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię – w przypadku kandydata na kierunek biznes międzynarodowy prowadzony w JA
 10. kopia dokumentu wydanego przez szkołę/uczelnię anglojęzyczną potwierdzającego realizację kształcenia w JA, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię – w przypadku kandydata na kierunek biznes międzynarodowy prowadzony w JA
 11. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy kandydatów na studia nieposiadających obywatelstwa polskiego
 12. pełnomocnictwo – gdy dokumenty za kandydata składa pełnomocnik
 13. oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego – w przypadku składania podania i dokumentów w sprawie przyjęcia na studia przez niepełnoletniego kandydata
 14. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz wysokościami opłat za wydawanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów w ANS w Koninie i akceptacji warunków odpłatności