This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Wymagane dokumenty studia II stopnia
| Anna Kotarska

Wymagane dokumenty studia II stopnia:

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
 3. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną
 4. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy kandydatów na studia nieposiadających obywatelstwa polskiego
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz wysokościami opłat za wydawanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów w ANS w Koninie i akceptacji warunków odpłatności
 6. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich oraz suplementu do dyplomu, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię, albo zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego, gdy uczelnia nie wydała kandydatowi dyplomu ukończenia studiów
 7. kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz suplementu do dyplomu, a także oryginał dokumentu –wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię, albo zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego, gdy uczelnia nie wydała kandydatowi dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na kierunek „pielęgniarstwo”
 8. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię, jeżeli kandydatowi nie wydano suplementu do dyplomu
 9. kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1 (nie dotyczy osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1), a także oryginał certyfikatu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię – w przypadku kandydata na kierunek „filologia”
 10. wystawiony przez uczelnię dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wraz ze wskazaniem uzyskanej przez kandydata oceny z lektoratu języka angielskiego lub języka niemieckiego na ostatnim semestrze realizacji danego języka – w przypadku kandydata na kierunek „języki obce w mediach i biznesie” nieposiadającego na dzień składania dokumentów suplementu do dyplomu ukończenia studiów bądź potwierdzonej w suplemencie do dyplomu znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2
 11. kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość JA lub JN na poziomie co najmniej B2 uzyskanego przez kandydata nie wcześniej niż w 2005 r. (nie dotyczy osób, które posiadają wystawiony przez uczelnię dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2), a także oryginał certyfikatu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię – w przypadku kandydata na kierunek „języki obce w mediach i biznesie”pełnomocnictwo – gdy dokumenty za kandydata składa pełnomocnik
 12. kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1 (nie dotyczy osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1), a także oryginał certyfikatu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię – w przypadku kandydata na kierunek „filologia”
 13. kopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu uprawniającego do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez Uczelnię.